Komisia finančná a majetková - 1. zasadnutie 05.12.2022

 • 5. decembra 2022, 16:00 h
 • zasadacia miestnosť, Obecný dom, Alstrova 249
 • Pozvánka [33.31 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 3. 3.Návrh Rokovacieho poriadku MZ MČ Bratislava-Rača

 4. 4.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP v ZS Tbiliská 6, ako prípad hodný OZ

 5. 5.Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská 6, parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 pozemku parc. č. 17115/924, obchodnou verejnou súťažou

 6. 6.Návrh na zníženie výšky nájomného za NP v bytovom dome Kadnárova 51, 53, 55, ako prípad hodný OZ

 7. 7.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP v ZS Hubeného 2, ako prípad hodný OZ

 8. 8.Návrh dodatku č. 2 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

 9. 9.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2022

 10. 10.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 11. 11.Voľba podpredsedu Komisie finančnej a majetkovej

 12. 12.Prerokovanie a odporúčanie pre MZ MČ Bratislava-Rača na schválenie členov komisie z radov občanov - odborníkov

 13. 13.Rôzne