Bod č. 3

Návrh na prenájom nebytových priestorov Nemecký kultúrny dom so súpisným číslom 7441 evidovaného na LV č. 4567 postaveného na pozemku reg "C" KN parc. č. 1531-12 evidovaný na LV č. 1628 (zastavané plochy a nádvoria, o dlhodobý prenájom nebytových priestorov (pivnice) nachádzajúcej sa na 1. podzemnom podlaží – Račiansky vinohradnícky spolok


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.