Rada miestneho zastupiteľstva - 9. zasadnutie 29.10.2019

 • 29. októbra 2019, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [35.24 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh Memoranda o spolupráci medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Rača

 3. 3.Návrh na zriadenie redakčnej rady pre mesačník MČ Bratislava-Rača Račiansky výber

 4. 4.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2019

 5. 5.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019

 6. 6.Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019

 7. 7.Žiadosť o pridelenie dvoch bytových jednotiek na Kadnárovej ulici

 8. 8.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 51 na ulici Podbrezovská 28/A

 9. 9.Návrh na prevod pozemku parc.č. 433/18 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 97 v bytovom dome Kadnárova ul. č. 2 - 4, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. 475/155, v k.ú. Rača pod kontajnerovým stojiskom na Tbiliskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka vydávania súhlasných stanovísk obce pre príslušníkov tretích krajín podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 13. 13.Návrh na schválenie dobrovoľnej zbierky „Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO“ a na stanovenie jej pravidiel

 14. 14.Informácia k súdnemu sporu 23Cb 10/2008 žalobcu Certifikovaná investičná a stavebná spoločnosť, s.r.o – správkyňa konkurznej podstaty Mgr. Marína Gallová, nástupca DVZ, s.r.o., A. Rudnaya 101, Žilina proti žalovaným v 1. až 105 rade (vlastníci bytov na Cyprichovej 3), v 95. rade MČ Bratislava – Rača o zaplatenie 150 000,17 eur s príslušenstvom

 15. 15.Rôzne

 16. 16.Záver