Rada miestneho zastupiteľstva - 6. zasadnutie 19.09.2023

 • 19. septembra 2023, 15:00 h
 • zasadacia miestnosť Obecného domu, Alstrova 249
 • Pozvánka [33.86 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2022, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko Materskej školy, Barónka 17

 3. 3.Návrh na schválenie výpožičky NP Červenej lisovne NKD, ul. Barónka č. 3 (Račiansky muzeálny spolok)

 4. 4.Návrh na schválenie výpožičky bezpečnostných kamier v ZŠ Plickova 9 pre Mestskú políciu HM SR Bratislavy

 5. 5.Návrh na zmenu nájomcu NP na Dopravnej ul. č. 57 v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (Ing. Vojtech Bugár – ProBUG)

 6. 6.Návrh na prenájom časti NP v ZS Tbiliská 6, ako prípad hodný OZ (bankomat)

 7. 7.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2023

 8. 8.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 9. 9.Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 467_25_05_10_P

 10. 10.Návrh Zásad hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

 11. 11.Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku MZ

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Záver