Rada miestneho zastupiteľstva - 5. zasadnutie 19.09.2017

 • 19. septembra 2017, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [34.71 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača .

 2. 2.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 30.06.2017.Informácia o realizácii investičných akcií v roku 2017

 3. 3.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017

 4. 4.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2018 a obdobie 2019/2020

 5. 5.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis

 6. 6.Návrh na odpredaj nebytového priestoru – garáže Karpatské námestie 7-10A, parc. č. 2875/42 doterajšiemu nájomcovi v zmysle §16 ods. 3 zákona § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 7. 7.Návrh na prevod pozemkov parc.č. 4741/2, 5 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a pozemkov parc.č. 4741/6, 11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 8. 8.Návrh na prenájom nebytového priestoru č.5 v bytovom dome na Cyprichovej 18 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na podnájom nebytových priestorov na Dopravnej ulici č. 57, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – pozemky parc. č. 745/10, 745/11, 745/12 a 745/13 v k.ú. Rača

 11. 11.Návrh Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine MŠ ul. Pri Šajbách 14, Bratislava zo dňa 14.03.2002

 12. 12.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť životné prostredie

 13. 13.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť sociálne veci

 14. 14.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť školstvo

 15. 15.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť kultúra

 16. 16.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť šport

 17. 17.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 18. 18.Návrh na výmenu obecného nájomného bytu

 19. 19.Upravený Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie „Nový záhon Bratislava-Rača“, august 2017

 20. 20.Návrh na vymenovanie člena do Dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol. s r.o.

 21. 21.Návrh na vymenovanie nového člena – odborníka z radov obyvateľov do Komisie sociálnej a bytovej

 22. 22.Rôzne

 23. 23.Záver.