Rada miestneho zastupiteľstva - 4. zasadnutie 20.06.2017

 • 20. júna 2017, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [34.94 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 3. 3.Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

 4. 4.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017

 5. 5.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 976/2 na ul. Barónka, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 6. 6.Návrh na ukončenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí bytového domu Cyprichova ul. 1 pre Slovenskú sporiteľňu, a.s.

 7. 7.Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 17374/8, 17374/14 a 17374/95, a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17374/108, a podielu 2/24 na pozemku parc. č. 17374/112 na ul. A. Murína v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 8. 8.Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 17375/33 v k.ú. Rača, lokalita Cyprichova ul., v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na prevod pozemku parc. č. 724/3 v k.ú. Rača na ul. Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na odkúpenie pozemku parc. č. 4784/145 v k. ú. Rača na Dopravnej ul.

 11. 11.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc.č. 19060/11, 17 a 18 v k.ú. Rača, lokalita Pekná cesta, v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy č. .../2017 z ....... 2017 o starostlivosti o verejnú zeleň a o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hl. m. SR Bratislavy

 13. 13.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. ... /2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane pre voľby

 14. 14.Návrh na vyhlásenie architektonickej súťaže návrhov na rekonštrukciu interiéru Nemeckého kultúrneho domu a jeho ďalšieho využitia

 15. 15.Informácia o odpredaji bytu do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 16. 16.Rôzne

 17. 17.Záver.