Bod č. 6

Návrh na zrušenie poskytovania dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v z. n. p. pre rozpočtový rok 2020


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.