Bod č. 17

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.