Bod č. 13

Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Ing. Miroslav Pechar – M P REKLAMA)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.