Miestne zastupiteľstvo - 6. zasadnutie 09.05.2023

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku MČ Bratislava-Rača a nehnuteľného majetku zvereného do správy MČ Bratislava-Rača - pozemkov na záhradkárske účely

 5. 5.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - kultúra

 6. 6.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - šport

 7. 7.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - školstvo

 8. 8.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - sociálne veci

 9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - životné prostredie

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - vinohradníctvo

 11. 11.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - kontajnerové stojiská

 12. 12.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2023

 13. 13.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 14. 14.Interpelácie

 15. 15.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 16. 16.Záver