Miestne zastupiteľstvo - 29. zasadnutie 08.02.2022

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MZ MČ Bratislava-Rača

 4. 4.Návrh na doplnenie členov stálych komisií pri MZ MČ Bratislava-Rača

 5. 5.Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača

 6. 6.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 7. 7.Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rača na obdobie 2022 - 2028

 8. 8.Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2021

 9. 9.Správa o činnosti DHZO Bratislava-Rača za rok 2021

 10. 10.Návrh na schválenie odpustenia nájmu vo výške 50% z nájomného (v zmysle zákona č. 349/2020 Z. z.) za obdobie sťaženého užívania počas 3. vlny pandémie tým žiadateľom, ktorí mali sťažené užívanie v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu

 11. 11.Návrh na prenájom pozemku registra parc. č. 433/16, ako prípad hodný OZ

 12. 12.Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z IROP

 13. 13.Návrh VZN o zriadení nového elokovaného pracoviska MŠ Barónka

 14. 14.Návrh VZN o zriadení dočasnej ZŠ Na Pántoch 9

 15. 15.Návrh VZN o určení školských obvodov ZŠ

 16. 16.Návrh VZN o určení spádových oblastí pre deti plniace predprimárne vzdelávanie v MŠ

 17. 17.Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku štatútu HM SR Bratislava

 18. 18.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 19. 19.Správa o výsledku kontroly plnenia niektorých ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povinnosť zverejňovania

 20. 20.Správa o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov vynaložených na projektové dokumentácie mestskou časťou Bratislava-Rača v rokoch 2018, 2019, 2020 a 2021

 21. 21.Správa o činnosti miestnej kontrolórky za rok 2021

 22. 22.Interpelácie

 23. 23.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 24. 24.Záver