Miestne zastupiteľstvo - 18. zasadnutie 14.07.2020

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

  2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

  3. 3.Návrh stanoviska k všeobecne záväznému nariadeniu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením a všeobecne záväznému nariadeniu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  4. 4.Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova. Stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

  5. 5.Rôzne

  6. 6.Záver