Miestne zastupiteľstvo - 16. zasadnutie 12.05.2020

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť životného prostredia

 5. 5.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť školstva

 6. 6.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť kultúry

 7. 7.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť športu

 8. 8.Návrh na zrušenie poskytovania dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v z. n. p. pre rozpočtový rok 2020

 9. 9.Návrh na odvolanie člena RŠ pri MŠ Tbiliská z dôvodu úpravy počtu členov rady školy

 10. 10.Návrh na prenájom nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – DIVADLO ENDORFÍN

 11. 11.Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/659 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - lokalita Žabí majer

 12. 12.Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/931 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 v záhradkárskej oblasti Staviteľská, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 13. 13.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove zdravotného strediska Tbiliská ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (EUROREHAB s.r.o.)

 14. 14.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Ing. Miroslav Pechar – M P REKLAMA)

 15. 15.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/926 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 16. 16.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Mgr. Mária Koporcová – LEKÁREŇ RENDEZ)

 17. 17.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1295/8 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Slovenský hydrometeorologický ústav

 18. 18.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača

 19. 19.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rača

 20. 20.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj

 21. 21.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018 a VZN č. 4/2019

 22. 22.Informácia o zmene organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti
  Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.03.2020 a 01.05.2020

 23. 23.Návrh Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača v znení neskorších dodatkov

 24. 24.Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019

 25. 25.Návrh na schválenie sídla Občianskeho združenia Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Rača v budove hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12 v Bratislave-Rači

 26. 26.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020

 27. 27.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2020;

 28. 28.Správa o výsledku kontroly hospodárenia v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov za rok 2018

 29. 29.Interpelácie

 30. 30.Rôzne

 31. 31.Záver