Miestne zastupiteľstvo - 15. zasadnutie 31.03.2020

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020

 4. 4.Návrh Smernice č. .../2020, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava-Rača

 5. 5.Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Materskej školy, Novohorská 1

 6. 6.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

  Materiály
 7. 7.Návrh na predĺženia nájmu priestorov objektu nachádzajúceho sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804, reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorý je zapísaný na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom ako druh stavby - iná budova

 8. 8.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolňu v objekte bývalej hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12

 9. 9.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov MČ Bratislava-Rača

 10. 10.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť sociálnych vecí

 11. 11.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Rača číslo UZN 07/10/12/18/P

  Materiály
 12. 12.Informácia o vybavení interpelácií