Miestne zastupiteľstvo - 14. zasadnutie 11.02.2020

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení

 4. 3a.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača UZN 136/05/11/19/P

 5. 4.Správa o bezpečnosti za rok 2019 - informácia o stave ochrany verejného poriadku a zabezpečovania bezpečnosti občanov obvodným oddelením Policajného zboru Bratislava Rača a informácia o činnosti Expozitúry MsP BA III v MČ Bratislava Rača

 6. 5.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020

 7. 6.Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Rača za rok 2019

 8. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. ..../2020 o nájme bytov

 9. 8.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 42 na ulici Závadská 20 v Bratislave

 10. 9.Návrh na prenájom predajného stánku č. 3 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 10.Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci – projekt požičiavania bicyklov ANTIK bikesharing

 12. 11.Návrh na pomenovanie ulice v lokalite mestskej časti Bratislava-Rača Rinzle

 13. 12.Návrh na udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2019

 14. 13.Správa o činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019

 15. 14.Správa o výsledku kontroly verejných obchodných súťaží za obdobie rokov 2016, 2017 a 2018

 16. 15.Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných predpisov a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018

 17. 16.Interpelácie

 18. 17.Rôzne

 19. 18.17.30– 18.00 hod – vystúpenie obyvateľov

 20. 19.Záver