Bod č. 2

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.