Bod č. 3

Návrh na schválenie nájmu pozemku, ktorého správcom sú Železnice Slovenskej republiky (ďalej ŽSR), reg. „C“ KN parc. č. 4778/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 8556 m2 v celosti, nachádzajúceho sa v k.ú. Rača, ktorý je zapísaný na LV č. 1919 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.