Bod č. 3

Návrh na prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 1295/8 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Slovenský hydrometeorologický ústav.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.