Bod č. 4

Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci vymedzenia pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny podľa ust. § 9 ods. 10 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.