Bod č. 8

Rôzne - Stav a vývoj žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača a návrhy možného zvýšenia kapacít škôl od roku 2019 – informácia k Uzneseniu 2/1/2019 z KŠKŠaPPaV.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.