Komisia kultúrna a športová - 6. zasadnutie 05.09.2023

 • 5. septembra 2023, 17:30 h
 • zasadacia miestnosť Obecného domu Mestskej časti Bratislava - Rača, Alstrova 249
 • Predsedajúci: Mgr. Luknárová Monika
 • Pozvánka [33.16 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a NKD

 3. 3.Návrh Zásad hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

 4. 4.Návrh na schválenie výpožičky NP červenej lisovne NKD, ul. Barónka č. 3

 5. 5.Numizmatická a filatelistická burza v KS Žarnovická – pravidelná činnosť, ústna informácia

 6. 6.Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach september, október - písomná informácia

 7. 7.Račianske vinobranie 2023 - písomná informácia

 8. 8.Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí jún, júl, august - písomná informácia
  Račianske kultúrne leto 2023 - písomná informácia

 9. 9.Informácia o športových podujatiach a plánovaných investičných zámeroch - šport

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Záver