Komisia kultúrna a športová - 10. zasadnutie 05.03.2024

 1. 1.1. Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.2. Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a NKD – písomná informácia

 3. 3.3. Informácia o príprave KPSS MČ Bratislava-Rača na roky 2025-2029

 4. 4.4. Návrh VZN č. 7/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2022 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača

 5. 5.5. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach marec, apríl – písomná informácia
  Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí január, február – písomná informácia

 6. 6. 6. Informácia z oblasti športu – písomná informácia

 7. 7.7. Návrh na zavedenie kyvadlovej dopravy historickým vlakom a prehliadok Železničného múzea SR počas podujatia Vinobranie 2024

 8. 8.Rôzne

 9. 9.Záver