Komisia finančná a majetková - 7. zasadnutie 23.10.2023

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu

  2. 2.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a NKD

  3. 3.Návrh stanoviska MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  4. 4.Návrh stanoviska MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN HM SR o dani z nehnuteľností

  5. 5.Návrh stanoviska MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

  6. 6.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2023

  7. 7.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

  8. 8.Návrh na použitie úveru v zmysle uznesenia č. UZN 63/14/02/23/P

  9. 9.Rôzne