Komisia finančná a majetková - 3. zasadnutie 27.04.2017

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača

 3. 3.Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2016

 4. 4.Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016

 5. 5.Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2017

 6. 6.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017

 7. 7.Návrh na predaj pozemkov parc.č. 724/1 a 2, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 8. 8.Návrh na predaj pozemkov parc.č. 674/46, 49, 50, 56, 145, 146, 208, 209, 210, 213, 240, 242 a 1025/12 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na predaj pozemkov parc.č. 19060/11, 17 a 18 v k.ú. Rača na Peknej ceste, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na predaj pozemku parc.č. 979/1 v k.ú. Rača na ul. Barónka, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1496/2 pod novinovým stánkom na Čachtickej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na prenájom nebytových priestorov č. 251, 252, 253 v zdravotnom stredisku na Tbiliskej 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 13. 13.Návrh na prenájom priestorov v administratívnej budove Hečkova 5, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 14. 14.Rôzne

 15. 15.Záver