Bod č. 2

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č...../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23.05.2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ v znení VZN č. 4/2018 zo dňa 26.06.2018


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.