Dodatok č. 1 k poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií