Bod č. 18

Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/948 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 na Staviteľskej ul. formou obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.