Bod č. 10

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Rača č. ..... /2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.