Rada miestneho zastupiteľstva - 7. zasadnutie 29.11.2016

 • 29. novembra 2016, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [34.22 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2017

 3. 3.Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017 a obdobie 2018 – 2019

 4. 4.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2016

 5. 5.Návrh na zaradenie Materskej školy, Novohorská ul., súpisné číslo 7487, Bratislava do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania MŠVVaŠ SR v školskom roku 2018/2019

 6. 6.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ Bratislava-Rača

 7. 7.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

 8. 8.Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača na roky 2017-2019

 9. 9.Návrh na predaj pozemku parc. č. 2107/16 na Stupavskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na predaj pozemku parc. č. 2107/22 na Stupavskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka v ZS na Hubeného ul. 2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 475/9 v areáli ZŠ Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 13. 13.Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov

 14. 14.Návrh plánu sobášnych dní v roku 2017 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača

 15. 15.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti

 16. 16.Rôzne

 17. 17.Záver