Rada miestneho zastupiteľstva - 6. zasadnutie 28.11.2017

 • 28. novembra 2017, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [37.76 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2018

 3. 3.Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018 a obdobie 2019-2020

 4. 4.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2017

 5. 5.Návrh na prevod časti pozemku parc.č. 2240 v k.ú. Rača na ulici Knižková cesta, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 6. 6.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – súhlas so zriadením vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, spočívajúceho v uložení inžinierskych sietí - elektrického vedenia na pozemku parc. č. 2136 v k.ú. Rača

 7. 7.Návrh na prevod pozemkov parc.č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 8. 8.Návrh na prevod pozemkov parc.č. 674/46, 49, 50, 56, 145, 146, 208, 209, 210, 213, 240, 242 a 1025/12 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 17374/76 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17374/108, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na prevod pozemkov parc.č. 4741/2, 5, 6,11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na odpredaj nebytového priestoru – garáže na Karpatskom námestí 7, 8, 9, 10, 10A, parc. č. 2875/42 doterajšiemu nájomcovi v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na zmenu právnej formy nájomcu v zdravotnom stredisku Tbiliská 6 v Bratislave-Rači, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - MUDr. Ľudmila Jarábková

 13. 13.Návrh na predčasné ukončenie prenájmu nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 - MUDr. Milota Mádelová

 14. 14.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Deti a dorast s.r.o.

 15. 15.Návrh na prenájom predajného stánku č. 4 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 16. 16.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/932 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 17. 17.Návrh na zmenu predmetu podnájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ulici č. 57 v BratislaveRači, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 18. 18.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 19. 19.Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, nájomného bytu č. 15 na Cyprichovej ul. 92

 20. 20.Návrh na predaj kolesového traktora Zetor 5211

 21. 21.Návrh plánu sobášnych dní v roku 2018 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača

 22. 22.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti

 23. 23.Návrh Dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača a členov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača

 24. 24.Rôzne

 25. 25.Záver.