Rada miestneho zastupiteľstva - 4. zasadnutie 04.09.2018

 • 4. septembra 2018, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [35.39 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 30.06.2018

 3. 3.Návrh na priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy Novohorská 1

 4. 4.Návrh na odkúpenie budovy bývalej reštaurácie Tramín na Kadnárovej ul. č. 69 v Bratislave-Rači

 5. 5.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018

 6. 6.Návrh na odpustenie úrokov z omeškania vo výške 7 976,56 €

 7. 7.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť životné prostredie

 8. 8.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť sociálne veci

 9. 9.Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť školstvo

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť kultúra

 11. 11.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť šport

 12. 12.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 475/10 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.

 13. 13.Návrh na odpredaj budovy na pozemku parc. č. 17323/2 na Peknej ceste doterajšiemu nájomcovi ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 14. 14.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 15. 15.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/947 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 16. 16.Návrh na zmenu nájomcu nebytových priestorov na Cyprichovej ul. č. 1 v Bratislave-Rači ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 17. 17.Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 18. 18.Návrh na výmenu obecného nájomného bytu č. 9 na ulici Cyprichova 3 v Bratislave za obecný nájomný byt č. 51 na ulici Podbrezovská 28/A v Bratislave a jeho pridelenie

 19. 19.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 9 na ulici Cyprichova 3 v Bratislave

 20. 20.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 55 na ulici Cyprichova 3 v Bratislave

 21. 21.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 a obdobie 2020 - 2021

 22. 22.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 431/03/04/18/P

 23. 23.Rôzne

 24. 24.Záver.