Rada miestneho zastupiteľstva - 4. zasadnutie 02.05.2023

 • 2. mája 2023, 15:00 h
 • zasadacia miestnosť Obecného domu, Alstrova 249
 • Pozvánka [32.21 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku MČ Bratislava-Rača a nehnuteľného majetku zvereného do správy MČ Bratislava-Rača - pozemkov na záhradkárske účely

 3. 3.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - kultúra

 4. 4.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - šport

 5. 5.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - školstvo

 6. 6.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - sociálne veci

 7. 7.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - životné prostredie

 8. 8.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - vinohradníctvo

 9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - kontajnerové stojiská

 10. 10.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2023

 11. 11.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 12. 12.Rôzne