Rada miestneho zastupiteľstva - 3. zasadnutie 21.03.2023

 • 21. marca 2023, 15:00 h
 • zasadacia miestnosť Obecného domu, Alstrova 249
 • Pozvánka [32.57 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Pomenovanie ulice v lokalite - odbočka juhozápadne od Stupavskej ulice

 3. 3.Návrh VZN č. 4/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020 o nájme bytov

 4. 4.Návrh VZN č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov

 5. 5.Návrh VZN č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

 6. 6.Návrh na prevod pozemkov parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, ako prípad hodný OZ

 7. 7.Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2022

 8. 8.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 9. 9.Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2023-2026

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Záver