Rada miestneho zastupiteľstva - 3. zasadnutie 09.05.2017

 • 9. mája 2017, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [34.63 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2016

 3. 3.Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016

 4. 4.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 31.03.2017

 5. 5.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017

 6. 6.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača

 7. 7.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2012 o nájme bytov

 8. 8.Návrh na prevod pozemkov parc.č. 724/1 a 2, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na predaj pozemkov parc.č. 674/46, 49, 50, 56, 145, 146, 208, 209, 210, 213, 240, 242 a 1025/12 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na predaj pozemku parc.č. 979/1 v k.ú. Rača na ul. Barónka, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1496/2 pod novinovým stánkom na Čachtickej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na prenájom nebytových priestorov č. 251, 252, 253 v zdravotnom stredisku na Tbiliskej 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 13. 13.Návrh na prenájom priestorov v administratívnej budove Hečkova 5, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 14. 14.Návrh zadania na spracovanie UŠ „Nový záhon Bratislkava-Rača

 15. 15.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2017

 16. 16.Petícia za odstránenie značky „Obytná zóna“

 17. 17.Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto v MČ Bratislava-Rača za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

 18. 18.Rôzne

 19. 19.Záver