Rada miestneho zastupiteľstva - 28. zasadnutie 20.09.2022

 • 20. septembra 2022, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [33.01 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 3. 3.Návrh na odvolanie člena Rady školy a na delegovanie náhradníka a návrh zriaďovateľa na delegovanie nových členov do Rady školy pri ZŠ Na Pántoch 9

 4. 4.Návrh VZN č. 7/2022 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača

 5. 5.Návrh VZN č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

 6. 6.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2022

 7. 7.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 8. 8.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 513/29/03/22/P

 9. 9.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 556/28/06/22/P

 10. 10.Návrh na prenájom nebytových priestorov, pozemku parc. č. 17115/945 a podielu 1/24 pozemku parc. č. 17115/924, obchodnou verejnou súťažou

 11. 11.Rôzne

 12. 12.Záver