Rada miestneho zastupiteľstva - 25. zasadnutie 22.03.2022

 • 22. marca 2022, 15:00 h
 • Bratislava
 • videokonferencia
 • Pozvánka [33.39 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 4778/3, ako prípad hodný OZ (Priatelia Rače o.z.)

 3. 3.Návrh na prenájom častí pozemkov parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, ako prípad hodný OZ (Florabel)

 4. 4.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 17374/97 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17374/108

 5. 5.Návrh na odpredaj a prenájom parciel na parkovanie na Hečkovej ul. vedených na LV 4164 formou VOS

 6. 6.Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Táborky-Huštekle, MČ Bratislava-Rača, upravené po prerokovaní, február-apríl 2021

 7. 7.Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2021

 8. 8.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. 5/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 9. 9.Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 491/08/02/22/P

 10. 10.Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2021

 11. 11.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 12. 12.Rôzne