Rada miestneho zastupiteľstva - 24. zasadnutie 01.02.2022

 • 1. februára 2022, 15:00 h
 • videokonferencia
 • Bratislava
 • Pozvánka [32.99 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača

 3. 3.Návrh na schválenie odpustenia nájmu vo výške 50% z nájomného (v zmysle zákona č. 349/2020 Z. z.) za obdobie sťaženého užívania počas 3. vlny pandémie tým žiadateľom, ktorí mali sťažené užívanie v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu

 4. 4.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemok parc. č. 433/16 k.ú. Rača

 5. 5.Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu

 6. 6.Návrh VZN o zriadení nového elokovaného pracoviska MŠ Barónka

 7. 7.Návrh VZN o zriadení dočasnej ZŠ Na Pántoch 9

 8. 8.Návrh VZN o určení školských obvodov ZŠ

 9. 9.Návrh VZN o určení spádových oblastí pre deti plniace predprimárne vzdelávanie v MŠ

 10. 10.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 11. 11.Rôzne

 12. 12.Záver