Rada miestneho zastupiteľstva - 20. zasadnutie 22.06.2021

 • 22. júna 2021, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [35.4 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava – Rača v lokalite nad Slovenskou Grafiou

 3. 3.Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 19046/2, 19046/3, 19046/6 formou VOS

 4. 4.Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ (PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika)

 5. 5.Návrh na zmenu nájomcu nebytového priestoru na Kadnárovej ul. č. 2,4, ako prípad hodný OZ (KUMŠT PRODUCTION, s.r.o.)

 6. 6.Návrh na prenájom nebytových priestorov v NKD pre Mestskú políciu Hl. mesta SR Bratislavy, ako prípad hodný OZ

 7. 7.Návrh na prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ

 8. 8.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/949 a podielu o veľkosti 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924, ako prípad hodný OZ

 9. 9.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/950, ako prípad hodný OZ

 10. 10.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/951, ako prípad hodný OZ

 11. 11.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/952 a časť pozemku parc. č. 6192/3, ako prípad hodný OZ

 12. 12.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2021

 13. 13.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 14. 14.Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2020 - informácia

 15. 15.Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2020/2021

 16. 16.Návrh Zmluvy o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej služby

 17. 17.Návrh stanoviska MZ k návrhu novely VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území HM SR, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020

 18. 18.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 19. 19.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2020

 20. 20.Výročná správa o činnosti a hospodárení Denného stacionára na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2020

 21. 21.Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2020

 22. 22.Výročná správa o činnosti a hospodárení domácej opatrovateľskej služby za rok 2020

 23. 23.Návrh stanoviska MZ k návrhu dodatku Štatútu HM SR - sociálne veci

 24. 24.Návrh dodatku č. 1 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

 25. 25.Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača

 26. 26.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o organizácii miestneho referenda

 27. 27.Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ

 28. 28.Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb ambulantným spôsobom v MČ

 29. 29.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020
  a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020
  b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2020

 30. 30.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2022 a obdobie 2023-2024

 31. 31.Rôzne