Rada miestneho zastupiteľstva - 2. zasadnutie 07.02.2023

 • 7. februára 2023, 15:00 h
 • zasadacia miestnosť v prístavbe Obecného domu, Alstrova 249
 • Pozvánka [33.32 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na ukončenie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu a jeho následné pridelenie

 3. 3.Návrh na schválenie výpožičky NP červenej lisovne Nemeckého kultúrneho domu

 4. 4.Návrh na prenájom NP v ZS Hubeného 2 ako prípad hodný OZ

 5. 5.Návrh na odpredaj a prenájom parciel na parkovanie na Hečkovej ul. obchodnou verejnou súťažou a zrušenie uznesení

 6. 6.Návrh na určenie výšky valorizácie ročného nájomného v zmysle zásad hospodárenia

 7. 7.Návrh VZN č. 2/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane

 8. 8.Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

 9. 9.Návrh dodatku č. 3 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

 10. 10.Finančný plán spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2023

 11. 11.Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2022

 12. 12.Návrh na udelenie ocenenia „Významná osobnosť Rače“ za rok 2022

 13. 13.Návrh na prijatie úveru na výstavbu MŠ Kadnárova

 14. 14.Petícia za územný plán zóny nad Kadnárovou ulicou a vyhlásenie stavebnej uzávery v tomto území

 15. 15.Rôzne

 16. 16.Záver