Rada miestneho zastupiteľstva - 2. zasadnutie 04.06.2019

 • 4. júna 2019, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [36.61 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018

 3. 3.Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Rača

 4. 4.Návrh na vystúpenie Mestskej časti Bratislava-Rača ako člena z organizácií cestovného ruchu - OOCR Malé Karpaty a Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu

 5. 5.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača

 6. 6.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019

 7. 7.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018

 8. 8.Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2018

 9. 9.Predpokladané potrebné kapacity a počet tried k rekonštrukcii v ZŠ Plickova 9 na obdobie 4-5 rokov

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Rača č. ..... /2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. ..../2019 o nájme bytov

 12. 12.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č . 24 na ulici Hagarova 11 v Bratislave

 13. 13.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 71 na ulici Pekná cesta 3 v Bratislave

 14. 14.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2018

 15. 15.Výročná správa Denného stacionára pre seniorov na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2018

 16. 16.Výročná správa Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2018

 17. 17.Návrh na výstavbu dvoch elektro-nabíjacích staníc pre elektromobily pred Nemeckým kultúrnym domom, Bratislava-Rača v rámci projektu „Urban-E“ a súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy v prospech Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, na časti pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1531/58, 1531/59, 1537/11 a 1537/24, v k.ú. Rača

 18. 18.Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/948 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 na Staviteľskej ul. formou obchodnej verejnej súťaže

 19. 19.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 17374/66 a podielu 1/24 na pozemku registra C KN parc. č. 17374/110, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 20. 20.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/932 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 21. 21.Návrh na prenájom pozemkov registra C KN parc. 21229/11, /14, /16, /18, /22-23, /28-30, /35, /38–266, /268–269 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - záhradkárska osada Močiar

 22. 22.Návrh na prenájom nebytového priestoru č. m. 214 v Zdravotnom stredisku Tbiliská ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 23. 23.Návrh na prevod pozemku reg. „C“ KN parc. č. 992 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 24. 24.Návrh na zníženie výšky nájomného za nebytový priestor na Námestí Andreja Hlinku č.3 - Babkine pazderáky, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 25. 25.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Nemeckom kultúrnom dome, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 26. 26.Návrh na pomenovanie ulice v lokalite mestskej časti Bratislava-Rača Východné (Rendez) názvom Rušňová ulica

 27. 27.Rôzne

 28. 28.Záver