Rada miestneho zastupiteľstva - 19. zasadnutie 27.04.2021

 • 27. apríla 2021, 15:00 h
 • videokonferencia
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [31.76 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na odvolanie dvoch zástupcov zriaďovateľa a následne delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do niektorých rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Rača

 3. 3.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 4. 4.Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v lokalite Mestskej časti Bratislava-Rača Potočné a v lokalite obytného súboru Rínok Rača

 5. 5.Návrh na prenájom NP v AB na Hečkovej ul. č. 5 ako prípad hodný OZ (zornicka/architects s. r. o.)

 6. 6.Návrh na predĺženie doby nájmu stavby so súpisným č. 9804, parc. číslo 17323/2, k.ú. Rača ako prípad hodný OZ (SWEETREE s. r. o.)

 7. 7.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť životného prostredia

 8. 8.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť vinohradníctva

 9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť školstva

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť kultúry

 11. 11.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť športu

 12. 12.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť sociálnych vecí

 13. 13.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 14. 14.Rôzne

 15. 15.Záver