Rada miestneho zastupiteľstva - 16. zasadnutie 08.12.2020

 • 8. decembra 2020, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [36.33 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 02.02.2021
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava–Rača;

 2. 2.Dodatok č. 8 k zriaďovacej listine Základnej školy, Tbiliská 4;

 3. 3.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach;

 4. 4.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017 z 23.05.2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača v znení VZN č. 4/2018 a VZN č. 1/2019;

 5. 5.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018, VZN č. 4/2019 a VZN č. 7/2020;

 6. 6.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom;

 7. 7.Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača;

 8. 8.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2020;

 9. 9.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020;

 10. 10.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 a obdobie 2022 – 2023;

 11. 11.Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2021;

 12. 12.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis;

 13. 13.Návrh na zmenu časti uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 158/10/12/19/P a č. UZN 281/29/09/20/P;

 14. 14.Návrh na prenájom nebytových priestorov v bytovom dome na Peknej ceste 9,11 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Rodinné centrum Ráčik);

 15. 15.Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Renáta Pörsöková – REN IG);

 16. 16.Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Women´s Health s. r. o.);

 17. 17.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 3, 6, v k.ú. Rača;

 18. 18.Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/3 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

 19. 19.Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/4 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

 20. 20.Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 903 v suteréne bytového domu na ul. Pekná cesta 3,5, Bratislava-Rača ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Klub historických vozidiel Rača)

 21. 21.Návrh na prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, k.ú. Rača v stave C KN časti pozemkov parc. č. 891/305 a 891/306, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

 22. 22.Návrh na predĺženie platnosti PHSR mestskej časti Bratislava-Rača;

 23. 23.Návrh plánu sobášnych dní v roku 2020 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača;

 24. 24.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti;

 25. 25.Rôzne

 26. 26.Záver.