Rada miestneho zastupiteľstva - 12. zasadnutie 18.06.2024

 • 18. júna 2024, 15:00 h
 • zasadacia miestnosť Obecného domu, Alstrova 249
 • Pozvánka [36.66 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2023/2024

 3. 3.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023
  a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023
  b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2023

 4. 4.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2025 a obdobie 2026-2027

 5. 5.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024

 6. 6.Návrh na schválenie odborníka z radov obyvateľov do stálej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača

 7. 7.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2023

 8. 8.Výročná správa o činnosti a hospodárení Denného stacionára na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2023

 9. 9.Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2023

 10. 10.Výročná správa o činnosti a hospodárení domácej opatrovateľskej služby za rok 2023

 11. 11.Výročná správa o činnosti a hospodárení terénnej sociálnej služby za rok 2023

 12. 12.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP na Dopravnej ul. č. 57, v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (Ateliér Tóth)

 13. 13.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (MUDr. Martin Holan)

 14. 14.Návrh na predaj pozemku registra C KN parc. č. 433/16, k. ú. Rača obchodnou verejnou súťažou

 15. 15.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve HM SR Bratislavy, zvereného do správy MČ Bratislava-Rača, na pozemkoch parc. č. 733, 734 a na stavbe so súpisným č. 6822, postavenej na pozemku parc. č. 733 na Detvianskej ul. č. 15, v k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ

 16. 16.Návrh na schválenie bezodplatného nadobudnutia nehnuteľného majetku – daru

 17. 17.Návrh na ukončenie zmluvy o nájme pozemkov č. 53/2014

 18. 18.Návrh na vrátenie pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy MČ Bratislava-Rača, na účely zámeny pozemku s pozemkom vo vlastníctve MONAQ Leasing, a. s.

 19. 19.Návrh na prenájom energetickej infraštruktúry slúžiacej na výrobu, rozvod a dodávku tepla v MČ Bratislava-Rača ako dôvod hodný osobitného zreteľa

 20. 20.Návrh na menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Rača

 21. 21.Rôzne

 22. 22.Záver