Rada miestneho zastupiteľstva - 11. zasadnutie 04.02.2020

  • 4. februára 2020, 15:00 h
  • Zasadacia miestnosť č. 9
  • Alstrova 249
  • Pozvánka [30.89 kB]
  1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

  2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. ..../2020 o nájme bytov

  3. 3.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 42 na ulici Závadská 20 v Bratislave

  4. 4.Návrh na prenájom predajného stánku č. 3 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  5. 5.Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci – projekt požičiavania bicyklov ANTIK bikesharing

  6. 6.Návrh na pomenovanie ulice v lokalite mestskej časti Bratislava-Rača Rinzle