Bod č. 8

Návrh na zmenu nájomcu predajného stánku č. 3 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.