Bod č. 13

Návrh na výstavbu dvoch elektro-nabíjacích staníc pre elektromobily pred Nemeckým kultúrnym domom, Bratislava-Rača v rámci projektu „Urban-E“ a zámer nakladania s majetkom – súhlas s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, spočívajúceho v uložení inžinierskych sietí - elektrického vedenia na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1537/24 v k.ú. Rača;


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.