Bod č. 12

Návrh na prevod pozemku parc. č. 433/10 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.