Bod č. 10

Návrh na schválenie predĺženia nájmu priestorov objektu nachádzajúceho sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804, reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorý je zapísaný na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom ako druh stavby – iná budova, o celkovej výmere 156,42 m² v celosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.