Rada miestneho zastupiteľstva - 1. zasadnutie 19.03.2019

 • 19. marca 2019, 15:00 h
 • zasadacia miestnosť, Alstrova 249
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [35.86 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava – Rača;

 2. 2.Návrh smernice starostu mestskej časti Bratislava – Rača č. .../2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia MČ Bratislava-Rača;

 3. 3.Informácia o vykonanej inventarizácií majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2018;

 4. 4.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť sociálne veci;

 5. 5.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť školstvo;

 6. 6.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť šport;

 7. 7.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť kultúra;

 8. 8.Návrh na zmenu nájomcu predajného stánku č. 3 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

 9. 9.Návrh na prenájom častí pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1537/11 a pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1496/1 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – 2JTI, s.r.o.;

 10. 10.Návrh na schválenie predĺženia nájmu priestorov objektu nachádzajúceho sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804, reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorý je zapísaný na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom ako druh stavby – iná budova, o celkovej výmere 156,42 m² v celosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

 11. 11.Návrh na prenájom pozemkov v záhradkárskej osade Močiar;

 12. 12.Návrh na prevod pozemku parc. č. 433/10 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

 13. 13.Návrh na výstavbu dvoch elektro-nabíjacích staníc pre elektromobily pred Nemeckým kultúrnym domom, Bratislava-Rača v rámci projektu „Urban-E“ a zámer nakladania s majetkom – súhlas s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, spočívajúceho v uložení inžinierskych sietí - elektrického vedenia na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1537/24 v k.ú. Rača;

 14. 14.Lokalita Táborky – Huštekle vymedzenie územia na spracovanie územného plánu zóny;

 15. 15.Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí nie sú poslancam;

 16. 16.Informácia o zmene organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.03.2019;

 17. 17.Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Rača;

 18. 18.Rôzne;

 19. 19.Záver.