Rada miestneho zastupiteľstva - 1. zasadnutie 14.02.2017

 • 14. februára 2017, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [34.66 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 24.03.2020
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2016

 3. 3.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017

 4. 4.Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budov vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača resp. v správe od Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-prospešné účely, rekonštrukciu miestnych komunikácií v správe MČ, vybudovanie verejného športoviska v areáli ZŠ na Tbiliskej ul.

 5. 5.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača

 6. 6.Návrh na zaradenie Zariadenia školského stravovania, ako súčasti Materskej školy, Novohorská ul., súpisné číslo 7487, Bratislava do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania MŠVVaŠ SR v školskom roku 2018/2019

 7. 7.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2016

 8. 8.Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4963/193 a 223 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na predaj pozemku parc. č. 1340/2 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 17115/924 a 926-951 v záhradkárskej oblasti Staviteľská ulica, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 674/47, 513/4 a 674/162 v k.ú. Rača z dôvodu umiestnenia reklamných zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na predĺženie platnosti uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 221/25/10/16/P zo dňa 25.10.2016 na odpredaj nebytového priestoru na Peknej ceste 9-11, v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 13. 13.Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača čistopis, jún 2016

 14. 14.Informácia o stave obstarávania územných plánov zón .

 15. 15.Informatívny materiál – Informácia o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k.ú. Rača v roku 2016 16. Záver